Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy a/alebo zmluvy o poskytnutí služby a/alebo inej zmluvy (ďalej len “ zmluva”) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou (ďalej len “kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu.

1.2. Internetový obchod je internetový obchod na internetovej stránke umiestnenej na adrese healthperformance.sk (ďalej tiež „internetový obchod“), a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len “webové rozhranie obchodu”).

2. Informácie o predávajúcom a kupujúcom

2.1. Predávajúcim je občianske združenie:

Robíš to pre seba
Ivanská cesta 5900/30D, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
IČO: 54036241
vedené v registri mimovládnych neziskových organizácií vedeného Ministerstvom vnútra SR, pod č. registrácie VVS/1-900/90-62143

E-mail: [email protected]
Tel. kontakt: +421 902 141 066

2.2. Kupujúci je každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpiť produkt ponúkaný predávajúcim.

3. Zmluva

3.1. Ponuka produktu alebo služby, ktorým môže byť webinár a iný elektronický obsah, ako aj registrácia účasti na workshopy a kurzy organizované predávajúcim (ďalej pre produkt alebo služby tiež „predmet predaja“) prostredníctvom webového rozhrania internetového obchodu nie je právne záväzným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) alebo príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) (najmä § 429 resp. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka). Je to len výzva pre kupujúcich na zaslanie záväzného návrhu na uzavretie zmluvy.

3.2. Webové rozhranie internetového obchodu obsahuje informácie o predmete predaja, cene, a spôsobe dodania.

3.3. Ak má kupujúci záujem objednať si produkt alebo službu, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní internetového obchodu. Tento formulár (ďalej len “objednávka”) obsahuje informácie o:
– Objednanom produkte alebo službe,
– Spôsobe platby ceny za produkt alebo službu,
– Požadovanom spôsobe dodania objednaného produktu alebo služby,
– nákladoch spojených s dodaním predmetu predaja.

3.4. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Objednávam s povinnosťou platby”. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný produkt alebo službu a zaplatiť dohodnutú cenu.

3.5. Odoslaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený (i) o hlavných vlastnostiach produktu a/alebo charaktere služieb, (ii) o jeho celkovej cene vrátane DPH resp. iných uplatňujúcich sa formy daní a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu, ak sa uplatní, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, (iii) o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať predmet predaja, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy prípadne aj o podmienkach súvisiacich s dostupnosťou predmetu predaja, ak sa na daný predmet predaja vzťahuje akékoľvek obmedzenie spojené s jeho dostupnosťou.

3.6. Po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci e-mail na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky, ktorú predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom.

4. Cena predmetu predaja

4.1. Predávajúci nie je platcom DPH. Všetky ceny produktov a služieb, ako aj cena za dopravu uvedené v internetovom obchode sú uvedené ako konečné.

4.2. Cena za dopravu produktu sa pripočíta k základnej cene objednávky v závislosti od toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie, ak sa s ohľadom na charakter predmetu predaja možnosť dopravy uplatní.

4.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien uvedených v internetovom obchodne.

4.4. Cenu predmetu predaja uhradí kupujúci predávajúcemu na základe faktúry vystavenej predávajúcim so splatnosťou do jedného dňa odo dňa vygenerovania takej faktúry na základe objednávky, a to prevodom na bankový účet uvedený na faktúre.

4.5. Ak kupujúci nezaplatí cenu v lehote splatnosti, predpokladá sa, že odstúpil od zmluvy.

4.6. Predávajúci zašle kupujúcemu elektronický účtovný doklad (faktúru) e-mailom.

5. Dodacie podmienky

5.1. Dodacia lehota predmetu predaj v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 1-3 pracovných dní od potvrdenia objednávky a riadnom uhradení ceny predmetu predaja a súvisiacich nákladov, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. Predávajúci bude informovať kupujúceho o predĺženej dodacej lehote a dátume dodania pri potvrdení objednávky e-mailom. Predávajúci je oprávnený dodať predmet predaja pred dohodnutým termínom dodania, ak s tým kupujúci súhlasí. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať predmet predaja v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal predmet predaja v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá predmet predaja ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.2. Dodacia lehota na služby v podobe workshopov (on-site) alebo kurzov, ktoré sú v ponuke predávajúceho, je stanovená termínom konania príslušného workshopu (on-site) alebo kurzu. Termín dodania môže závisieť od počtu prihlásených účastníkov do konkrétneho workshopu alebo kurzu, v konkrétnom termíne a na konkrétnom mieste.

5.3. Potvrdenie o registrácií na zakúpený workshop (on-site) alebo kurz je odoslané e-mailom (na e-mail kupujúceho zadaný v objednávke) po pripísaní úhrady ceny na účet predávajúceho. V prípade zakúpeného workshop-u alebo kurzu online (ďalej len „webinár“ alebo „elektronický obsah“), budú kupujúcemu dodané prístupové údaje v rozsahu prihlasovacie meno a heslo na emailovú adresu určenú v objednávke po pripísaní úhrady ceny webináru v prospech účtu predávajúceho.

5.4. O odoslaní produktu bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

5.5. Záväzok dodať predmet predaja je splnený sprístupnením predmetu predaja kupujúcemu, a to spôsobom určeným predávajúcim pre príslušný produkt alebo službu. V prípade elektronického obsahu sa jeho sprístupnenie kupujúcemu považuje za prevzatie kupujúcim.

5.6. Informácia o dostupnosti predmetu predaja je uvedená v internetovom obchode pri každom jednotlivom predmete predaja.

5.7. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku produktu v prípade, ak kupujúci v objednávke uviedol nesprávnu alebo neexistujúcu emailovú adresu alebo ak vznikli technické problémy na strane kupujúceho.

5.8. Elektronický obsah je kompatibilný a pre jeho riadne dodanie je potrebné nasledovné programové vybavenie: internetový prehliadač a pripojenie na internet.

5.9. Miestom konania workshopov alebo kruzov (on-site) je miesto určené predávajúcim. Miestom konania workshopov alebo kruzov (on-line) je platforma: healthperformance.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny miesta konania workshopov alebo kurzov, o čom bude kupujúceho informovať.

6. Trvanie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do momentu splnenia práva a povinností z nej vyplývajúcich.

6.2. V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ak predávajúci riadne a včas poskytol kupujúcemu informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy spolu so vzorom takého odstúpenia od zmluvy, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy bez udania dôvodu.

6.3. Kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak tento:

  • udelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie;
  • vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby; a ak
  • došlo k úplnému poskytnutiu služieb.

6.4. Kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom je sprístupnenie elektronického obsahu, ak:

  • sa poskytovanie elektronického obsahu (webináru) začalo s výslovným súhlasom kupujúceho udeleného predávajúcemu pred uplynutím lehoty na odstúpenie; a ak
  • kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.5. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve.

6.7. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa v plnom rozsahu spravuje ustanoveniami § 8 Zákona. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 6.2 tejto časti obchodných podmienok.

6.8. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:
a) zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla predávajúceho alebo
b) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok.
Kupujúci je povinný použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy.

6.9. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri odstúpení od zmluvy sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami § 9 a 10 Zákona.

6.10. Vyššie uvedené ustanovenia o odstúpení sa neuplatnia pre subjekty, ktoré v zmysle ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) nie sú považovaný za spotrebiteľov.

6.11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu nedostupnosti predmetu predaja, alebo ak je znemožnená realizácia splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy tretími stranami alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný poskytnúť predmet predaja kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za predmet predaja v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim.

6.12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
a) ak kupujúci (spotrebiteľ) riadne a včas neuhradí celkovú cenu,
b) ak kupujúci (spotrebiteľ) riadne a včas neprevezme predmet predaja.

6.13. Predávajúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:
a) doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska (sídla) kupujúceho alebo
b) elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho.

6.14. V prípade zakúpenia služby workshop alebo kurz je možné odstúpiť od zmluvy s nárokom na vrátenie platby (storno poplatok) podľa nasledovných podmienok:

a. Odstúpenie do 14 dní od kúpy: predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od kupujúceho obdržal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou,

b. Odstúpenie v lehote kratšej ako 7 dní pred termínom konania workshopu alebo kurzu: predávajúci vráti kupujúcemu 50% z ceny predmetu predaja, ktorú kupujúci na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou uhradil,

c. Odstúpenie v lehote kratšej ako 3 dni pred termínom konania workshopu alebo kurzu: kupujúcemu zaniká nárok na vrátenie ceny predmetu predaja, úhradu ktorého predávajúci od kupujúceho obdržal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

6.15. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu programu, termínu konania, zmenu miesta konania workshopov a kurzov a prednášajúceho lektora. Je povinný o týchto skutočnostiach informovať účastníka (vrátane kupujúceho) včas pred začatím workshopov a kurzov, a to buď telefonicky alebo e-mailom. Na základe týchto zmien sa na účastníka (kupujúceho) nevzťahujú žiadne storno podmienky

6.16. Predávajúci nezodpovedá za kvalitu internetového pripojenia v prípade webinárov a workshopu alebo kurzu (online). Nekvalitné pripojenie zo strany účastníka spôsobujúce prerušovanie prednášky či nemožnosť prihlásiť sa na ňu nie je dôvodom storna a vrátenia ceny za predmet predaja.

7. Podmienky účasti na workshope alebo kurze (on-site)

7.1. Kupujúci súhlasí s formou, postupmi a metódami výučby tak, ako ich určí lektor.

7.2. Dohodnutý termín workshopu alebo kurzu je možné meniť len pokiaľ to umožňujú prevádzkové možnosti a predávajúci takúto zmenu povolí, resp. sa s kupujúcim dohodne na náhradnom termíne.

7.3. Účastník workshopu alebo kurzu je povinný dodržiavať disciplínu, vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledné dodržiavať pokyny lektora tak, aby nespôsoboval svojím konaním rušenie priebehu workshopu alebo kurzu, v opačnom prípade má lektor právo vylúčiť účastníka z workshopu alebo kurzu bez nároku na vrátenie alikvotnej časti už zaplatenej ceny.

7.4. Účastník plne zodpovedá za všetky škody, ktoré v súvislosti s prezenčnou účasťou na workshope alebo kurzu.

8. Reklamačné a záručné podmienky

8.1. Na zakúpený predmet predaja sa vzťahuje záruka 24 mesiacov pokiaľ nie je uvedené inak. Tu uvedené platí na predmet predaja zakúpený kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.

8.2. Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatňovaní nárokov z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi § 622 a 623 Občianskeho zákonníka a Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8.3. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa nárokov z vadného plnenia sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou a prílohou týchto obchodných podmienok a ktorý je dostupný na https://healthperformance.sk.

8.4. Záručná doba podľa tejto časti obchodných podmienok sa nevzťahuje na právny vzťah založený kúpou tovaru u predávajúceho v prípade, že kupujúcim je podnikateľ. Pokiaľ v konkrétnom prípade sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, záručná doba (záruka za akosť produktu) je 12 mesiacov od kúpy tovaru kupujúcim – podnikateľom.

9. Duševné vlastníctvo

9.1. S prihliadnutím na skutočnosť, že predmetom zmluvy je dielo, ktorého ochranu upravuje zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“) (ďalej len „autorské dielo“), predávajúci na základe zmluvy udeľuje kupujúcemu súhlas na použitie autorského diela, a to jeho zobrazením na zvolenom zobrazovacom zariadení.

9.2. Kupujúci nie je oprávnený webinár alebo workshop/kurz realizovaný online akýmkoľvek spôsobom šíriť, kopírovať, nahrávať či inak užívať v rozpore s týmito obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi.

9.3. Všetky texty, obrázky, grafika a ďalšie časti elektronického obsahu (webináru/workshopu/kurzu) podliehajú autorskému právu. Kopírovanie akejkoľvek časti webináru/workshopu/kurzu je striktne zakázané. Žiadna reprodukcia akejkoľvek časti webináru/workshopu/kurzu sa nesmie predávať či distribuovať za účelom dosahovania obchodného zisku, ako ani na komerčné účely, taktiež nesmie byť upravovaná či zahrnutá do akejkoľvek inej práce, publikácie alebo internetovej stránky. Predávajúci bude svoje práva vo vzťahu k autorskému diela uplatňovať v maximálnom možnom rozsahu danom príslušnými právnymi predpismi.

10. Riešenie sporov

10.1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade, že sa ich vzájomné spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov v zmysle ich zmluvného vzťahu založeného zmluvou nevyriešia ani do pätnástich dní odo dňa vzniku sporu, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán podať návrh na vyriešenie sporu na miestne a vecne príslušnom súde. Pre riešenie sporov zo zmluvného vzťahu založeného zmluvou je daná právomoc slovenských súdov.

10.2. V prípade, ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo obrátiť sa so svojim podnetom na Slovenskú obchodnú inšpekciu ako aj podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Kupujúci ako spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke: https://ec.europa.eu/.
Ustanovenie tohto ods. sa aplikuje výlučne v prípade, ak je kupujúcim – spotrebiteľ.

11. Zásady ochrany osobných údajov

11.1. Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov kupujúceho sú uvedené v dokumente „Ochrana osobných údajov“ , ktorý je dostupný na stránkach https://healthperformance.sk.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj P. O. BOX 5, Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava.

12.2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa Zákona, ako aj Zákona o ochrane spotrebiteľa.

12.3. Aktívnym zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že si prečítal tieto obchodné podmienky, plne porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.

12.4. Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci v prípade potreby meniť či doplňovať v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny podmienok na trhu ako aj v prípade, ak bude takáto zmena nevyhnutná z dôvodu organizačných, technických, prevádzkových alebo iných dôvodov na strane predávajúceho. Zmenu je predávajúci povinný kupujúcemu oznámiť e-mailom alebo osobne, a to najmenej štrnásť (14) dní pred dňom, kedy má návrh zmien nadobudnúť účinnosť. Zmena sa nevzťahuje na predmet predaja zakúpený kupujúcim do účinnosti takej zmeny týchto obchodných podmienok.

12.5. Zmluva/ objednávka, tieto obchodné podmienky ako aj iná súvisiaca dokumentácia sa spravujú platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to v prípade ak je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom alebo právnickou osobu najmä Obchodným zákonníkom, a v prípade ak je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom najmä Občianskym zákonníkom, Zákonom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa.

12.6. V prípade, ak je kupujúcim kupujúci – spotrebiteľ, ak by sa stalo ktorékoľvek z ustanovení týchto obchodných podmienok, zmluvy, objednávky vrátane akejkoľvek súvisiacej dokumentácie v rozpore s právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa, takéto ustanovenie obchodných podmienok, zmluvy, objednávky vrátane akejkoľvek súvisiacej dokumentácie sa neuplatní, a uplatní sa primerane ustanovenie Občianskeho zákonníka, Zákona alebo iných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, najmä Zákona o ochrane spotrebiteľa tomuto ustanoveniu obchodných podmienok, zmluvy, objednávky vrátane akejkoľvek súvisiacej dokumentácie svojim účelom a zmyslom najbližšie.

12.7. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo zdanlivé, namiesto neplatných, neúčinných alebo ničotných ustanovení sa použije ustanovenie, ktorého zmysel sa takémuto ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosť, neúčinnosť alebo ničotnosť jedného ustanovenia sa nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení.

12.8. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej platne uzatvorenej zmluvy a na jej základe založeného zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

V Bratislave, dňa 1.3.2023.