Informácie o spracúvaní osobných údajov

Tento dokument obsahuje informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) za primeraného použitia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“)

1. Informácie o prevádzkovateľovi

Robíš to pre seba
Ivanská cesta 5900/30D
821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov
Slovenská republika
IČO: 54 036 241
ďalej len “Spoločnosť”
Klienti sa môžu obrátiť s otázkami súvisiacimi so spracúvaním ich osobných údajov na Spoločnosť prostredníctvom e-mailu [email protected]

Spoločnosť nemá v súlade s Nariadením ani v zmysle Zákona povinnosť určiť zodpovednú osobu.

2. Základné zásady spracúvania osobných údajov

2.1. Pri spracúvaní osobných údajov Klientov sa Spoločnosť riadi najmä týmito zásadami:
a) Spoločnosť spracúva osobné údaje zákonným spôsobom,
b) Spoločnosť v rámci spracúvania osobných údajov postupuje spravodlivo a transparentne,
c) Spoločnosť spracúva osobné údaje na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely,
d) Spoločnosť spracúva osobné údaje, ktoré sú primerané a relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú a tieto podľa potreby aktualizuje,
e) Spoločnosť spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

2.2. Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytuje Spoločnosť Klientovi vždy pred vznikom zmluvného vzťahu alebo poskytnutí služby zo strany Spoločnosti; tento dokument je dostupný vo všetkých miestach Spoločnosti a na internetovej stránke www.healthperformance.sk

3. Účel, rozsah a doba spracúvania osobných údajov

3.1. Spoločnosť spracúva osobné údaje Klientov v tomto rozsahu:
a) Identifikačné údaje a údaje o totožnosti Klienta: najmä meno, priezvisko,
b) Kontaktné údaje Klienta: predovšetkým kontaktné adresy (bydlisko, trvalý pobyt), e-mailová adresa,
c) Informácie zo sociálnych sietí: pri realizácii marketingových aktivít Spoločnosť využíva napríklad Facebook, Instagram,
d) Informácie z uskutočnených prieskumov, ktoré Spoločnosť využíva s cieľom poznať názor Klienta na existujúce produkty a reklamy, alebo ak chce zistiť, o aké služby má Klient záujem.

3.2. Spoločnosť spracúva osobné údaje Klientov na tieto účely:
a) Uzavretie a realizácia zmluvného vzťahu: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich pre Spoločnosť zo zmluvného vzťahu s Klientom.
b) Poskytovania informácií o vlastných produktoch a službách (Email Marketing: posielanie news letterov)
c) Komunikácia so zákazníkmi, zverejňovanie recenzií, vybavovanie sťažností a reklamácií.

3.3. V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov Spoločnosť uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. V prípade zmluvných vzťahov minimálne po dobu platnosti zmluvy, ako aj po jej skončení v prípade vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok, v prípade vybavovania podaní Klienta alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie práv alebo splnenia iných povinností uložených príslušnými právnymi predpismi. Spoločnosť uchováva osobné údaje v prípade profilovania a v prípadoch, kedy právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas po dobu trvania súhlasu.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

4.1. Právnym základom spracovania osobných údajov na účely podľa písm. a) bodu 3.1 sú predzmluvné vzťahy a zmluva.

4.2. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely podľa písm. b) bodu 4.1 je oprávnený záujem Spoločnosti, ktorým je propagácia vlastných produktov a služieb a osobitné právne predpisy, a to najmä, nie však výlučne zákon č. 452/2021 Z.z.

4.3. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely podľa písm. c), d) bodu 3.2. týchto informácií môže byť zmluva, oprávnený záujem Spoločnosti ako aj súhlas Klienta.

5. Zdroj osobných údajov

Spoločnosť v rámci svojej činnosti získava osobné údaje:
a) Priamo od Klienta elektronickou formou prostredníctvo stránky https://healthperformance.sk
b) Z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (obchodný register, živnostenský register) a z ďalších verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe Klient sám zverejní).

6. Spôsob spracúvania osobných údajov

6.1. Spoločnosť spracúva osobné údaje Klienta automatizovanými prostriedkami a manuálne.

6.2. Spoločnosť zhromažďuje osobné údaje iba na stanovený účel a v rozsahu potrebnom na naplnenie stanoveného účelu. Osobné údaje musia byť presné a pravidelne aktualizované, pričom aktualizácia prebieha na základe informácií od samotných dotknutých osôb, informácií od tretích strán alebo pomocou verejných zdrojov.

6.3. Dotknutá osoba nemá zákonnú ani zmluvnú povinnosť svoje osobné údaje Spoločnosti poskytnúť. Bez poskytnutia osobných údajov v rozsahu potrebnom na identifikáciu dotknutej osoby, Spoločnosť nemá možnosť spracovať požiadavku dotknutej osoby podľa účelu sledovaného dotknutou osobou.

6.4. Spoločnosť chráni osobné údaje takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov vrátane neoprávneného poskytnutia prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.

6.5. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v rámci ich spracovania, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou mlčanlivosťou.

7. Informovanie o poskytovaní osobných údajov tretím stranám

7.1. Spoločnosť poskytuje osobné údaje svojich Klientov výlučne ďalším osobám, ktorým je Spoločnosť povinná poskytnúť osobné údaje na základe právnych predpisov.

7.2. Spoločnosť spracúva osobné údaje prostredníctvom vlastných zamestnancov, za súčasného zabezpečenia technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré povedú k vysokej úrovni ochrany a zabezpečeniu osobných údajov Klientov.

7.3. Spoločnosť je oprávnená poskytovať spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade s Nariadením, Zákonom alebo inými platnými právnymi predpismi nasledovným kategóriám príjemcov:

a) sprostredkovatelia – Spoločnosť je oprávnená poveriť spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa za podmienky, že poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Nariadenia a Zákona a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Spoločnosť v súčasnosti využíva na spracovanie osobných údajov najmä tieto subjekty ako svojich sprostredkovateľov:

• Účtovná spoločnosť, daňoví poradcovia, poskytovatelia poradenských služieb.
• IT špecialisti za účelom prípravy softvérového riešenia aplikácie.
• Partneri, ktorí Spoločnosti poskytujú svoje služby, zabezpečujú technickú prevádzku konkrétnej služby, prevádzkovatelia technológií, ktoré Spoločnosť používa pre svoje služby.
• Partneri, ktorým Spoločnosť poskytuje údaje na účely analýzy návštevnosti webových stránok, správania na webových stránkach a obchodných konverzií.

Osobné údaje sú uložené v cloudovom úložisku softvérovej spoločnosti.

b) súdy, orgány verejnej správy a iné orgány štátnej správy, ak je to potrebné na uplatnenie práv dotknutej osoby alebo splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti, alebo na ochranu práv Spoločnosti,

c) iný oprávnený subjekt (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná),

d) advokát Spoločnosti,

e) poštový podnik, kuriérske spoločnosti a/alebo iné osoby poskytujúce poštové služby alebo vykonávajúce doručovanie.

8. Práva dotknutých osôb

8.1. Právo prístupu k osobným údajom – Klient je oprávnený požiadať Spoločnosť o prístup k svojim osobným údajom, predovšetkým je oprávnený požiadať o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov obsahujúcu vždy aspoň oznámenie o účele spracúvania osobných údajov, rozsahu a obsahu osobných údajov (napr. zoznamom), prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji, povahe automatizovaného spracúvania v súvislosti s jeho využitím na rozhodovanie, ak sa na základe tohto spracúvania uskutočňujú úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práva a oprávnených záujmov subjektu údajov, a príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov.

8.2. Právo na opravu osobných údajov – Klient je oprávnený vzniesť námietku proti nesprávnemu alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a je oprávnený požiadať o opravu alebo doplnenie týchto osobných údajov.

8.3. Právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“) – Klient má právo Spoločnosť požiadať, aby bez zbytočného odkladu vymazala jeho osobné údaje. Spoločnosť bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje Klienta, ak:

• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
• bol odvolaný súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny základ na ich spracovanie,
• bola vznesená námietka podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre takéto spracovanie alebo bola vznesená námietka na spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu,
• osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
• osobné údaje musia byť vymazané na splnenie zákonnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje,
• osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

8.4. Právo na obmedzenie spracovania – Klient má právo Spoločnosť požiadať, aby v nasledujúcich situáciách obmedzila spracovanie osobných údajov:

• ak Klient napadol správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov ,
• spracovanie osobných údajov je nezákonné a Klient namieta vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich použitia,
• Spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje na účel spracovania, ale potrebuje ich Klient na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
• Klient vzniesol námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

8.5. Právo na prenosnosť osobných údajov – v prípade, že spracovanie je založené na súhlase alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Klient, a zároveň je vykonávané automatizovane, má Klient právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby mu prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil.

Právo na odvolanie súhlasu – Klient má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Klient môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil, a to zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu: Robíš to pre seba, Ivanská cesta 5900/30D, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika alebo e-mailom na: [email protected]

8.6. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracováva na základe iného právneho základu, než je súhlas.

8.7. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – v prípade ak má Klient podozrenie, že došlo k porušeniu jeho práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

8.8. Spoločnosť je povinná v súvislosti s vyššie uvedenými právami Klienta ho bezodkladne informovať o blokovaní, oprave, doplnení alebo likvidácii jeho osobných údajov, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a vysvetlenie.

9. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Spoločnosť neuplatňuje. Rozsah a spôsob spracúvania súborov cookies je upravený v zásadách používania súborov cookies (EU) zverejnených na webovom sídle Spoločnosti.

Právo Klienta namietať spracúvanie osobných údajov:

Klient ako dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov Spoločnosti ako prevádzkovateľa vrátane profilovania. Spoločnosť ako prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Klienta ako dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Klient ako dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu. Ak Klient ako dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Spoločnosť ako prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.