Zásady používania súborov cookie

Tieto Zásady boli vydané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)a vzťahujú sa na osoby nachádzajúce sa v niektorom z členských štátov EÚ a v Európskom hospodárskom priestore.

1. Úvod
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o elektronických komunikáciách, Vás týmto informujeme, že naša webová stránka, healthperformacne.sk (ďalej len „webová stránka“) používa súbory cookie a ďalšie súvisiace technológie (všetky technológie sa kvôli pohodliu označujú ako „súbory cookie“). Súbory cookie umiestňujú aj tretie strany, ktoré sme zapojili. Súbory cookies naše servery posielajú Vášmu zariadeniu, ktoré umožňujú lepšie využitie našich serverov a prispôsobenie ich obsahu Vašim potrebám a preferenciám. V nižšie uvedenom dokumente vás informujeme o používaní súborov cookie na našej webovej stránke

2. Čo sú cookies?
Cookie je malý jednoduchý súbor, ktorý je odoslaný spolu so stránkami tejto webovej stránky a uložený vašim prehliadačom na pevnom disku vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie v nich uložené môžu byť vrátené na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán počas nasledujúcej návštevy. Pokiaľ pre návštevu webovej stránky použijete totožné zariadenie a rovnaký internetový prehliadač, súbory cookies pomôžu Vášmu zariadeniu zapamätať si navštívené stránky, Vaše preferované nastavenia jednotlivých stránok a informácie o Vašich krokoch (ako sú napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania). Bez súborov cookies je prehliadanie webu zložitejšie.

3. Čo sú skripty?
Skript je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu našej webovej stránky. Tento kód sa spustí na našom serveri alebo na vašom zariadení.

4. Čo je to webový maják?
Webový maják (alebo pixelová značka) je malý neviditeľný text alebo obrázok na webovej stránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webovej stránky. Za týmto účelom sa pomocou webových majákov ukladajú rôzne údaje.

5. Cookies
5.1. Technické alebo funkčné cookies
Niektoré súbory cookie zaisťujú, že určité časti webovej stránky fungujú správne a že vaše používateľské preferencie zostanú známe. Umiestnením funkčných súborov cookie vám uľahčujeme návštevu našich webových stránok. Takto nemusíte pri návšteve našej webovej stránky opakovane zadávať rovnaké informácie. Tieto súbory cookie môžu byť umiestňované bez vášho súhlasu.

5.2. Štatistické cookies
Štatistické súbory cookie používame na optimalizáciu zážitku z webovej stránky pre našich používateľov. Vďaka týmto štatistickým súborom cookie získavame prehľad o používaní našej webovej stránky. Štatistické súbory cookies sú používané ako cookies tretích strán (napr. Google Analytics).

5.3. Umiestnené cookies (tretích strán)

a) Google Analytics – používame na meranie a analýzu návštevnosti stránky a zber štatistických dát o používaní stránky s cieľom vylepšovať webovú stránku na základe sledovania jej používania. Súbory cookie zhromažďujú informácie v anonymnej forme vrátane počtu návštevníkov stránky, odkiaľ návštevníci na stránku prišli a aké stránky navštívili.
Podrobné informácie o súboroch cookie Google Analytics sú uvedené tu: Google Analytics

a) Bookio.com – používame na zabezpečenie rezervácii na poskytované služby.
Pri využívaní rezervačného systému Bookio sú spracovávané nasledovné údaje: Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

b) Fapi.cz – používame na zabezpečenie nákupného procesu.
Pri využívaní nákupného systému sú spracovávané nasledovné údaje: Meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa.

c) Mooveagency.com – používame na zabezpečenie súladu používanie súborov cookies s GDRP nariadením. Tieto súbory cookie sa používajú na uloženie vašich preferencií nastavenia súborov cookie.

Používanie súborov cookies týmito spoločnosťami sa riadi ich vlastnými zásadami používania osobných údajov, nie našimi zásadami používania osobných údajov a nezodpovedáme za ukladanie súborov cookies na webových stránkach tretích strán a za ich využitie na koncovom zariadení návštevníka.

6. Identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Robíš to pre seba
Ivanská cesta 5900/30D, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov
Slovenská republika
IČO: 54 036 241
v registri mimovládnych neziskových organizácií vedeného Ministerstvom vnútra SR, pod č. registrácie VVS/1-900/90-62143
E-mail: [email protected]
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

7. Účel používania súborov cookies
Súbory cookies sú prevádzkovateľom spracovávané za nasledovným účelom:

Technické alebo funkčné cookies: účel použitia je daný charakterom základných cookies tak ako je popísaný vyššie, slúžia najmä na zapamätanie údajov, ktoré boli zadané v rámci návštevy webovej stránky a na zabezpečenie správneho fungovania prezerania webovej stránky a jej funkcionalít.

Štatistické cookies: účel použitia je daný charakterom analytických cookies tak ako je popísaný vyššie, slúžia najmä na získavanie štatistických údajov o používaní webovej stránky, zisťovanie efektivity reklamy, zachytenie prípadných chýb, čo poskytne priestor na skvalitnenie webu, testovanie rôznych koncepcií webovej stránky.

Umiestnené cookies tretích strán: účel použitia je daný charakterom cookies tretích strán tak ako je popísaný vyššie, Google Analytics, napr. slúžia najmä pre potreby zostavovania štatistických prehľadov o používaní a návštevnosti webu, pričom podmienky na Ochranu súkromia a zmluvné podmienky Google nájdete tu: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

8. Právny základ spracúvania súborov cookies:
Súbory cookies sú spracovávané na základe súhlasu. Ukladaniu súborov cookies preto môžete kedykoľvek zabrániť zmenou nastavení internetového prehliadača.

Základné cookies a tomu zodpovedajúce technické uloženie údajov alebo prístup k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre prevádzkovateľa na poskytovanie služby, ktorú výslovne požadujete, sa spracúvajú aj bez súhlasu na základe ustanovenia § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. Doba uchovávania osobných údajov:
Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Osobné údaje, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame na základe Vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo na základe doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou, a to po dobu nevyhnutnú, na účel pre ktorý sú spracúvané, nie však dlhšie ako 1 rok, ak príslušné právne predpisy v osobitných prípadoch neustanovujú inak a nevyžadujú dlhšiu dobu uchovávania osobných údajov.

10. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

11. Súhlas
Keď navštívite našu webovú stránku prvýkrát, ukážeme vám kontextové okno s vysvetlením o súboroch cookie (ďalej len „zobrazovací panel“). Akonáhle kliknete na zobrazovacom panely na „Uložiť predvoľby“, súhlasíte s tým, že použijeme kategórie súborov cookie a doplnkov, ktoré ste vybrali na zobrazovacom panely , ako je to popísané v týchto zásadách používania súborov cookie. Používanie súborov cookie môžete zakázať prostredníctvom svojho prehliadača, ale upozorňujeme, že naša webová stránka už nemusí správne fungovať. V závislosti od nastavení internetového prehliadača možno udelenie súhlasu požadovať opakovane pri každej návšteve našej webovej stránky. Súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený a v prípade jeho neposkytnutia môžete aj naďalej navštevovať a používať webovú stránku, v rozsahu v akom nie sú súbory cookies potrebné pre jeho funkčnosť a prístupnosť. Ak ste odvolali súhlas na používanie súborov cookies, môže to mať dopad na funkčnosť a prístupnosť webovej stránky a služieb, a môže sa stať, že všetky alebo časť služieb nebude úplne funkčná alebo nebude pre Vás prístupná.

12. Povolenie/zakázanie a odstránenie súborov cookie
Váš internetový prehliadač môžete použiť na automatické alebo manuálne mazanie cookies. Môžete tiež špecifikovať, že niektoré súbory cookie nemusia byť umiestnené. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu vždy, keď sa umiestni súbor cookie. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača.
Upozorňujeme, že ak sú všetky súbory cookie zakázané, naša webová stránka nemusí fungovať správne. Pokiaľ cookies vymažete vo svojom prehliadači, budú znova umiestnené po vašom súhlase, keď znova navštívite našu webovú stránku.

13. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi
Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:

• Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
• Právo na prístup: máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie bližšie informácie o spracúvaní stanovené Nariadením. .
• Právo na opravu: máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu k opravil, vaše osobné údaje, ktoré sú nesprávne, a to kedykoľvek budete chcieť. So zreteľom na účely spracúvania máte právo aj na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
• Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“): máte tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené Nariadením.
• Právo na obmedzenie spracúvania: máte právo na to, aby prevádzkovateľ v prípadoch stanovených Nariadením obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov.
• Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to bez toho, aby toto odvolanie malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie .
• Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od prevádzkovateľa všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za splnenia podmienok stanovených Nariadením.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie ani ďalšie automatizované individuálne rozhodovanie, preto nebudete predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo sa ho obdobne významne dotýkalo.

Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás. Pozrite sa na kontaktné údaje v spodnej časti týchto zásad používania súborov cookie. Ak máte sťažnosť na to, ako narábame s vašimi údajmi, radi by sme vás počuli, ale máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (úradu na ochranu údajov).

14. Právo na namietanie spracúvania osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami ako dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu. Ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

15. Kontaktné údaje
Ak máte otázky alebo pripomienky k našim zásadám používania súborov cookie a tomuto vyhláseniu, kontaktujte nás pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:

Robíš to pre seba
Ivanská cesta 5900/30D
821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov
Slovenská republika

Webová stránka: healthperformance.sk
E -mail: [email protected]

Viac o zásadách používania súborov cookie: cookiedatabase.org