Reklamačný poriadok

1. Základné ustanovenia a postup uplatnenia reklamácie

1.1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný produkt/služba (ďalej tiež ako „predmet predaja“ a/alebo „predmet reklamácie“) nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho využitia k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

1.2. Reklamácia je podanie, ktorým si kupujúci uplatňuje zodpovednosť voči predávajúcemu za vady predmetu predaja, a to predovšetkým nedodržaním povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy a inej súvisiacej dokumentácie vzťahujúcej sa na zmluvný vzťah založený príslušnou zmluvou.

1.3. Reklamáciu môže podať kupujúci alebo ním poverená/splnomocnená osoba.

1.4. Reklamáciu je možné uplatniť písomne e-mailom na adresu info@healthperformance alebo listinne na adresu sídla predávajúceho, ktorá je kupujúcemu poskytnutá v Reklamačnom formulári. Kupujúci je povinný reklamovať vadu (aj skrytú) u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od kúpy predmetu predaja.

1.5. Kupujúci je povinný pri reklamácii uviesť svoje identifikačné údaje vrátane kontaktných údajov, presne označiť druh a rozsah zistených vád vo vzťahu k predmetu reklamácie (dôvod reklamácie).

1.6. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba, je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach a nárokoch podľa všeobecného predpisu a predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v rámci reklamácie uplatňuje, ak je kupujúci na takúto voľbu nároku zo zákona oprávnený, a to ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu predmetu predaja, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

1.7. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného predmetu reklamácie, jeho výmenou (ak je s ohľadom na charakter predmetu predaja možná), vrátením ceny, vyplatením primeranej zľavy z ceny, písomná výzva na prevzatie predmetu reklamácie alebo jej odôvodnené zamietnutie. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácie. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody v súlade so zmluvou.

1.8. V rámci reklamačného konania je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho ďalšie relevantné informácie potrebné na prešetrenie reklamácie.

1.9. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvného vzťahu založeného zmluvou odstúpiť alebo má právo na výmenu predmetu reklamácie.

1.10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

1.11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

1.12. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo obrátiť sa so svojim podnetom na Slovenskú obchodnú inšpekciu ako aj podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Kupujúci ako spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke: https://ec.europa.eu/.
Ustanovenie tohto ods. sa aplikuje výlučne v prípade, ak je kupujúcim – spotrebiteľ.

1.13. V prípade neodôvodnených reklamácií totožného kupujúceho v tej istej veci nie je predávajúci povinný tieto reklamácie opätovne prešetrovať a dávať na tieto reklamácie kupujúcemu akúkoľvek odpoveď. Neodôvodnenou reklamáciou je tiež reklamácia, ktorá je podaná po uplynutí lehoty pre uplatnenie reklamácie.

1.14. Reklamácia nemá odkladný účinok na povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu za predmet predaja.

2. Nároky z vadného plnenia

2.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predmet predaja je pri prevzatí kupujúcim v súlade so zmluvou, najmä že je bez vád a

a) má vlastnosti opísané predávajúcim alebo očakávané na základe vykonanej reklamy,
b) je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

3. Záruka

3.1. Ak nie je uvedené inak záručná doba na predmet predaja je poskytovaná po dobu 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia predmetu predaja kupujúcim, ktorý nastane momentom doručenia prístupových údajov v prípade zakúpenia elektronického obsahu (webinárov).

3.2. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

4.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

4.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu predmetu predaja, alebo ak sa vada týka len súčasti predmetu predaja, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu predmetu predaja alebo závažnosť vady.

4.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný predmet predaja za bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa predmet predaja mohol riadne užívať ako predmet predaja bez vady, má kupujúci právo na výmenu predmetu predaja alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

4.5. Kupujúci má právo na výmenu predmetu predaja alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave predmet predaja alebo nemôže pre väčší počet vád predmet predaja riadne užívať.

4.6. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu predmetu predaja, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

4.7. Pre vylúčenie pochybností možnosti spôsobu vybavenia reklamácie sú limitované charakterom predmetu predaja.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. V prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, sa právne vzťahy týkajúce sa reklamácie (uplatnenia vád tovaru) neupravené týmto reklamačným poriadkom riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako aj zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.2. Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právny vzťah založený kúpou tovaru u predávajúceho v prípade, že kupujúcim (zákazníkom) je podnikateľ. Takýto právny vzťah sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník (najmä § 429 resp. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka). Pokiaľ v konkrétnom prípade sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, záručná doba (záruka za akosť produktu) je 12 mesiacov od kúpy tovaru kupujúcim – podnikateľom.

5.3. Predávajúci je oprávnený vykonať zmeny v reklamačnom poriadku v prípade zmien v právnych predpisoch alebo z iných dôvodov.